Onderhoud financiering

Behalve restauratiefinanciering kan de Stichting Monumentenfonds Curaçao (MFC) ook een bijdrage verlenen in de onderhoudskosten van beschermde monumenten. Deze bijdrage wordt verstrekt volgens de door de overheid vastgestelde regels van het Meerjarenprogramma Bijdrageregeling Monumentenzorg (MBM). Deze regels worden periodiek door de overheid aangepast en vastgesteld. Indien er door het MFC restauratiefinanciering is verstrekt dan kan er de eerste vijf jaar na oplevering van het project geen onderhoudssubsidie worden aangevraagd.

Subsidiegrondslag onderhoud

De hoogte van de maximale onderhoudssubsidie wordt berekend door middel van een vastgesteld normenstelsel. Ditzelfde stelsel wordt ook gehanteerd voor het berekenen van de maximale subsidiegrondslag bij restauratie. Aan de hand van de afmetingen en oppervlakten van het beschermde monument – de plankenmerken –  wordt door het MFC deze subsidiegrondslag voor onderhoud (SGO) berekend. Het voordeel van dit systeem is dat, zolang het MBM van kracht is de grondslag hetzelfde blijft voor de berekening van de jaarlijkse maximale onderhoudssubsidie.
De subsidiegrondslag voor onderhoud (SGO) wordt vastgesteld op 2 procent van de subsidiegrondslag berekend aan de hand van het normenstelsel. De daadwerkelijk verstrekte subsidie zal altijd getoetst worden aan de werkelijke uitgaven van de onderhoudswerkzaamheden.

Percentages onderhoudssubsidie

De jaarlijkse hoogte van de onderhoudssubsidie is afhankelijk van de functie van het gebouw. Deze percentages staan vermeld in het Meerjarenprogramma Bijdrageregeling Monumentenzorg.

  • Woonfunctie – 30 %

Heeft het monument een woonfunctie dan bedraagt de hoogte van de onderhoudssubsidie 30 % van de subsidiegrondslag onderhoud (SGO).

  • Niet-woonfunctie (commercieel) – 20 %

Heeft het monument geen woonfunctie dan bedraagt de hoogte van de onderhoudssubsidie 20 % van de subsidiegrondslag onderhoud (SGO).

  • Kerk – 35 %

Betreft het een beschermd kerkgebouw dan bedraagt de hoogte van de onderhoudssubsidie 35 % van de subsidiegrondslag onderhoud (SGO).

  • Bijzondere gebouwen met een sociale, culturele of educatieve functie – 30 %

Bijzondere beschermde monumenten zonder commerciële doeleinden, waarbij het gebouw een duidelijk sociale, culturele of educatieve functie heeft bedraagt de hoogte van de onderhoudssubsidie 30 % van de subsidiegrondslag onderhoud (SGO).

  • Heeft het monument een gemengde functie dan worden de subsidiepercentages verdeeld naar rato van de vloeroppervlaktes van de verschillende functies.

Onderhoudssubsidie over meerdere jaren

Op basis van een goed onderhoudsplan mag het fonds ook besluiten om in één jaar vijf maal de onderhoudsbijdrage uit te keren onder de voorwaarde dat er dan ook vier jaar niet van deze onderhoudsbijdrageregeling gebruik gemaakt mag worden. De bovenbedoelde begrippen van vijf maal en vier jaar moeten gezien worden als maxima.

Lening onderhoud

Anders dan bij een subsidie bij restauratie bestaat er bij de subsidie voor onderhoud geen verplichting voor het aangaan van een lening bij het fonds. Echter kan er bij het MFC wel een lening worden afgesloten voor de onderhoudskosten welke niet gedekt worden door de onderhoudssubsidie. Dit kan momenteel tegen een rentepercentage van 6,5%.

Aanvraag onderhoudssubsidie

Een monumenteigenaar kan een financiering aanvragen bij de Stichting Monumentenfonds Curaçao (MFC) middels het Aanvraagformulier Onderhoudssubsidie.

De aanvraag moet gebeuren vóórdat het project in uitvoering gaat. Het MFC financiert namelijk géén onderhoudswerkzaamheden die reeds zijn uitgevoerd. In principe kan pas gestart worden met de werkzaamheden nadat er een overeenkomst is ondertekend met het MFC.

Overzicht in te dienen documenten

Na ontvangst van het aanvraagformulier zal door het MFC worden aangegeven welke documenten, naast de onderhoudsbegroting, moeten worden ingediend.