Curaçao kent diverse organisaties die allen een eigen bijdrage leveren aan het behoud van het gebouwde cultureel erfgoed. Onderstaand volgt een overzicht van deze organisaties en een korte omschrijving van hun werkgebied. Voor verdere informatie over deze organisaties wordt verwezen naar de respectievelijke websites.

Stichting Monumentenzorg Curaçao

Sinds haar oprichting in 1954 houdt deze particuliere stichting zich voornamelijk bezig met het verwerven, restaureren en beheren van monumenten. Deze pionier op het gebied van de monumentenzorg heeft inmiddels ruim 120 monumenten in bezit en heeft een groot aantal restauratieprojecten uitgevoerd.

Stichting Monumentenzorg Curaçao
Scharlooweg 13 – Curaçao;
Tel. +(599-9) 462.3116;
Fax. +(599-9) 462.7810 ;
E-mail: info@monumentenzorg.cw;
Website: www.monumentenzorg.cw
Facebook: /Monumentenzorg-Curacao

Stichting Monumentenfonds Curaçao

Deze stichting werd in 1992 door de overheid opgericht met als doel het bevorderen van het herstel en behoud van de Curaçaose monumenten. Dit wordt op de eerste plaats gedaan door het verstrekken –  namens de overheid – van subsidies en leningen aan particulieren en organisaties die hun beschermd monument willen restaureren of onderhouden. Ook verstrekt het Monumentenfonds informatie en advies op het brede gebied van de monumentenzorg.

Stichting Monumentenfonds Curaçao
Scharlooweg 51 – Curaçao;
Tel.nr. +(5999-) 465.4688;
Faxnr. +(599-9) 465.4591;
E-mail: secretariaat@monumentenfonds.org;
www.monumentenfonds.org

Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning

Ruimtelijke Ordening & Planning
De taak van de uitvoeringsorganisatie ROP, afdeling Planning & Erfgoed, is het uitvoeren van het monumentenbeleid en het handhaven van de Monumentenverordering. ROP doet voorstellen aan de Minister om gebouwen aan te wijzen tot beschermd monument en houdt het monumentenregister bij. Ook de ondertekening door de Minister van de vergunning voor het restaureren van een monument, wordt door ROP voorbereid.

Ruimtelijke Ordening & Planning ROP
Plasa Horacio Hoyer 19 – Curaçao;
Tel.nr. +(599-9) 433-3200 / 433-3218;
Faxnr.  +(599-9) 461-2697;
email: info.rop@gobiernu.cw

Monumentenraad Curaçao

De Monumentenraad van Curaçao adviseert de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning gevraagd en ongevraagd over aangelegenheden die betrekking hebben op gebouwd en archeologisch erfgoed. Om hiertoe in staat te zijn is de Raad samengesteld uit experts op het gebied van gebouwd erfgoed, archeologie, bouwkunde, geschiedenis, stedenbouw, wetgeving, toerisme en financiën.

N.V. Stadsherstel Willemstad

De Naamloze Vennootschap werd in 1991 opgericht door de eilandelijke overheid en de particuliere sector. Het bedrijf, opgezet om een bijdrage te leveren aan de uitvoering van het monumentenbeleid en de rehabilitatie van Willemstad, verwerft, restaureert en beheert monumenten.

N.V. Stadsherstel Willemstad Werfstraat 6 – Curaçao;
Tel.nr. +(599-9) 462.7975;
Faxnr. +(599-9) 462.7275;
Email: info@stadsherstel.com;
www.stadsherstel.com

Fundashon Pro Monumento

Fundashon Pro Monumento, ook wel ProMo genoemd, is in 1993 opgericht. Het stimuleren van het bewustzijn en de interesse van de lokale bevolking voor het Curaçaose erfgoed is een van de belangrijkste doelstellingen van deze particuliere stichting. Om dit te bereiken organiseert ProMo onder meer Open Monumentendagen, lezingen en ontwikkelt educatief materiaal. Deze onafhankelijke stichting functioneert tevens als “waakhond” in situaties wanneer monumenten worden bedreigd.

Fundashon Pro Monumento (ProMo)
Witteweg 16 – Curaçao;
Tel.nr.  +(599-9) 465.2773;
E-mail: info@monumento.com;
www.monumento.com

Stichting National Archaeological Anthropological Memory Management.

De stichting NAAM is in 1998 opgericht door de overheid. NAAM beheert diverse culturele bronnen in de brede zin van het woord. Naast een depot met vele archeologische en antropologische artefacten verricht de stichting archeologisch en antropologisch onderzoek. Daarnaast worden initiatieven ontplooid voor (inter)nationale samenwerking, kennisverwerving en betrokkenheid bij Caribische erfgoedkwesties.

National Archaeological Anthropological Memory Management  –  NAAM
Johan van Walbeeckplein 13 – Curaçao;
Tel.nr. +(599 9) 462 1933 / 34;
Fax +(599 9) 462 1936;
E-mail: info@naam.cw;
www.naam.cw

Documentation and Conservation of the Modern Movement – DOCOMOMO

Een internationale organisatie waar Curaçao in 2008 officieel onderdeel van is geworden. De werkgroep DOCOMOMO – Curaçao bestaat uit een aantal vrijwilligers die zich inzetten voor het behoud van de Moderne Architectuur, welke voor Curaçao loopt van circa 1930 tot en met 1960.

E-mail: docomomo.curacao@gmail.com;
Facebook: Docomomo-Curaçao