De Stichting Monumentenfonds Curaçao (MFC) is in 1992 opgericht door de overheid.

De missie van het MFC is “het bevorderen van het herstel en behoud van de Curaçaose monumenten en historisch Willemstad in het algemeen, middels subsidiëring, financiering en advisering”.

De visie van het MFC is “een efficiënte organisatie die inspeelt op de veranderende (financiële) behoeften van monumenteneigenaren en zakelijk gerechtigden in het algemeen en Willemstad Werelderfgoedstad in het bijzonder”.

Het MFC geeft uitvoering aan haar missie en visie middels de volgende faciliteiten:

  • Subsidies en leningen
    Het namens de overheid verstrekken van subsidies en leningen aan particulieren en organisaties die hun beschermde monument willen restaureren of onderhouden. In de eerste 25 jaar van haar bestaan, van 1992 tot medio 2017, zijn er met financiële bijdragen van het MFC circa 220 restauratieprojecten uitgevoerd op Curaçao. Hiervoor is ruim Nafl. 110 miljoen beschikbaar gesteld in de vorm van subsidies en leningen.
  • Algemene informatie en advies
    Het MFC verstrekt informatie en advies op het brede gebied van de monumentenzorg, onder meer over de financiële en bouwkundige aspecten van restauratie en onderhoud van monumenten.
  • Advies Monumentenvergunning
    Voor de restauratie van een beschermd monument is een Monumentenvergunning vereist.   Deze dient aangevraagd te worden bij het MFC.

Het is dan ook voor de monumenteigenaar en zijn architect van belang reeds in het beginstadium van een project contact op te nemen met het MFC.

Het team